Familjerätt

Familjerätt är en del av juridikens alla fält där frågor som rör exempelvis äktenskap, samboskap, vårdnad av barn, barns rätt och arvsrätt inkluderas. Vad händer vid en skilsmässa – vem ska ha vad, vem behåller huset och hur ser det ut med underhåll i framtiden? Om en närstående avlider, vem är det som ska ärva – och hur mycket samt i vilken ordning?

En vårdnadstvist är idag inte ovanlig och även detta känslosamma område är något som hanteras inom familjerätt. Familjerätt i Stockholm beskrivs ofta som tufft att arbeta inom. Just av den anledningen att man arbetar nära sina klienter och där känslorna lätt kan ta över.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist inleds med att en förälder lämnar in en stämning mot den andre för att få ensam vårdnad om det gemensamma barnen. Om den andre föräldern motsätter sig detta så har en vårdnadstvist tagit vid. Vårdnadstvister kan inledas av olika skäl; man kommer inte överens om var barnen ska bo, man har problem att samarbeta eller också upplever man att barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern.

I Sverige har varje kommun en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar i en vårdnadstvist. Detta för att hitta en lösning innan tvisten når rätten. Påfallande många samarbetssamtal leder också till att man hittar en bra lösning för båda parter.

Advokat

Advokat är en skyddad titel som endast får användas av personer upptagna av Advokatsamfundet. För att bli detta så krävs det både en gedigen utbildning följt av en praktiskt tjänstgöring i tre år och därefter så krävs även advokatexamen, vilken avslutas med en muntlig examination.

Kostnaden för att upptas av i Advokatsamfundet ligger på 50.000 kronor och detta bekostas allt som oftast av den advokatbyrå där man är anställd.

Att advokat är en skyddad titel skiljer sig åt mot jurist – det senare kan egentligen vem som helst kalla sig för. En advokat i Stockholm arbetar med att företräda en klient i rättegång, men även bland annat med konsultarbete inom andra rättsliga frågor.

Narkotikabrott

Narkotikabrott innebär att man brukar, innehar eller planerar att distribuera narkotikaklassade preparat. Även smuggling inkluderas i vad som definieras som narkotikabrott.

Vad gäller straffskalan så är den varierande och där man kan få olika straff beroende på mängd narkotika och beroende på andra omständigheter. Ett ringa narkotikabrott kan innebära dagsböter medan ett grovt narkotikabrott kan leda till fängelse i högst tio år.

Narkotikabrott är ofta stigmatiserande och många pekar på att Sverige har väl tilltagna straff i jämförelse med andra länder där man snarare satsar på vård än straff. Vilket inte minst bevisas av att man i USA – i flera delstater – låtit exempelvis marijuana legaliseras.

Brottmålsadvokat

I brottmål avgörs vad som är en kriminell handling och vad som inte är det. Att man är misstänkt för ett brottmål innebär inte att man de facto är skyldig till det. Det ska avgöras i domstol och där man som misstänkt har rätt till en brottmålsadvokat.

I sådana fall arbetar en brottmålsadvokat som försvarsadvokat. Men, denne kan även arbeta som målsägarbiträde där hen företräder offret för exempelvis en misshandel.

En bra brottmålsadvokat i Malmö sätter sig in fallet och arbetar enligt god advokatsed. I många fall – särskilt vid misstanke om grövre brott – så blir advokaten den enda kontakt en misstänkt har med omvärlden. Detta om personen sitter häktad.

Affärsjuridik

Att arbeta inom affärsjuridik i Göteborg innebär att man agerar som rådgivare till sin klient inom frågor som rör kontrakt och avtalsrätt, associationsrätt samt skatterätt.

Man kan vara rådgivare i samband med att större affärer och transaktioner ska äga rum och därigenom se till att A) allt följer de lagar och regler som finns och B) erbjuda bästa möjliga avtal för sin klient.

En affärsjurist kan därigenom göra en enorm skillnad för sina uppdragsgivare. Man kan även som affärsjurist arbeta som konkursförvaltare och rekonstruktör.

Senaste artiklar från bloggen