Arvstvister: En känsloladdad realitet

I vår tid, där kärnfamiljer och släktsammanhållning betonas, är arvstvister en sorglig realitet som ibland kastar en skugga över dessa ideal. Trots vår strävan efter harmoni och enad kärlek kan ekonomiska intressen och olikheter skapa djupa klyftor i familjer, och det är då arvstvister blir en känsloladdad och komplicerad verklighet som många tyvärr ställs inför.

Arvstvister uppstår oftast när en familjemedlem avlider och lämnar efter sig en förmögenhet eller tillgångar. Tyvärr är det inte ovanligt att oenigheter uppstår gällande fördelningen av dessa tillgångar. Känslor som sorg, ilska och besvikelse kan blossa upp när familjemedlemmar inser att de inte är överens om hur arvet ska fördelas.

En av de mest komplexa aspekterna av arvstvister är fördelningen av egendom och tillgångar. Det kan vara fastigheter, pengar, smycken eller andra värdefulla ägodelar som måste fördelas rättvist enligt lag. Men vad som är ”rättvist” är subjektivt och kan variera från person till person. Det är här som de starka känslorna kommer in i bilden, och det blir en utmaning att nå en överenskommelse som alla kan acceptera.

Juridiska aspekter av arvstvister

När en arvstvist inte kan lösas inom familjen själv, kan det krävas juridisk intervention. Detta innebär att en advokat eller jurist kommer att vara inblandad för att bistå med att lösa tvisten enligt lagens ramar. Det är viktigt att förstå att lagar som styr arvssituationer varierar beroende på land och region, och därför är det avgörande att söka råd från en kunnig jurist som kan vägleda genom processen.

Utöver den juridiska komplexiteten är den emotionella bördan av arvstvister något som inte får förbises. Att konfronteras med konflikter inom familjen, särskilt i en tid av sorg, kan vara överväldigande. Känslor av förlust och svek kan vara starka, och det kan vara svårt att återupprätta relationer efter en arvstvist.

Mer information samt tips för dig kan du hitta på webbsida: arvstvist.se

Publicerat den
Kategoriserat som Arvstvist

Entreprenadtvist – professionell rådgivning viktig 

Att man som entreprenör och som byggherre kan hamna i en konflikt efter ett avslutat projekt. Inte sällan så kan byggherrens anmärka på exempelvis kostnad för olika ÄTA-arbeten, att det tagit för lång tid – eller att projektet i fråga kommer med brister och detaljer som inte når den standard man förväntat sig. Glasklart? Långt därifrån. 

Tyvärr är det inte ovanligt att se en entreprenadtvist ta fart i samband med att projekt avslutas och tyvärr så är det heller inte ovanligt att se att dessa tvister går hela vägen till rätten innan en lösning hittas. 

Hur ser dina chanser ut? 

Det man bör veta gällande en entreprenadtvist är att det A) sällan handlar om några lättlösta historier B) att det, som sagt, kan ta lång tid att lösa och där kostnaden i slutändan kan bli hög och C) att man, oavsett vilken part i målet man är, bör se till att ta juridisk hjälp. 

Det senare är det viktigaste. Genom att anlita en jurist inom entreprenadjuridik så får man svar kring hur de egna chanserna att vinna en entreprenadtvist egentligen ser ut. Det som på förhand kan se glasklart är sällan det. Entreprenadjuridik är väldigt komplext och det gör att även den andra parten kan ha direkta fel i sina antaganden.

Förlikning kan vara ett alternativ 

 Genom att anlita en jurist som ombud så kan man spara både tid och pengar. Antingen genom att man de facto vinner målet eller genom att man avstår från att dra tvisten hela vägen till rätten. I många fall så kan det, gällande det senare, ligga i båda parternas intresse att söka vägar för förlikning. 

Det går ofta att hitta lösningar som är båda parterna till gagn. Även om det inte finns någon solklar vinnare så kan ändå båda parter bli nöjda. Det handlar dessutom ofta om anseende. En entreprenadtvist kan – oavsett om man är beställare eller entreprenör – skapa ett sämre rykte och detta kan i slutändan komma att bli väldigt dyrt. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Låt din fastighetsjurist i Stockholm förhandla åt dig

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med en mängd olika frågor inom fastigheter i Stockholm. Låt till exempel din fastighetsjurist förhandla om hyran åt dig.

När kan du anlita en fastighetsjurist? Till exempel när du behöver hjälp inom handel med fastigheter, tomträtt, arrenderätt och miljörätt. Det är ett brett område, och det inkluderar många fler grenar. Du kan också låta din fastighetsjurist i Stockholm hjälpa dig med plan- och byggrätt.

Kanske vill du veta var tomtgränsen faktiskt går, eller så önskar du lära dig mer om hur det fungerar med servitut. Det är sådana saker som din fastighetsjurist verkligen ser fram emot att kunna hjälpa dig med. Det går också att anlita fastighetsjuristen när det är problem med bostadsrättsföreningen, när den ska slås ihop eller delas på.

Fastighetsjurist som står upp för dig

Förhoppningsvis så slipper du hamna i kniviga situationer. Men ibland händer det som inte får hända. Grannen har olovligen genomfört åtgärder på din mark. Eller så har din hyresvärd angett en felaktig siffra på ytan av bostaden som du hyr, så att du har betalat för mycket. Ett annat problem som är vanligt är ockerhyra, när bostadstrycket är högt.
Oavsett vad det är som har gått fel, så kan en fastighetsjurist hjälpa till. Det är skrämmande att vara ensam om en sak. Men om man har någon med erfarenhet och kunskap inom området, så kan stora och små konflikter lösas på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter. Så ta professionell hjälp och få klarhet i alla situationer.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Aktieägaravtal ger dig större trygghet med dina kompanjoner

Ett aktieägaravtal liknar mer eller mindre de avtal som du gör i samband med att du tecknar ett testamente. Det påminner även mycket om ett samboavtal.

Vill du sitta trygg i båten även om det stormar inom företaget kan det vara en utmärkt idé att skriva ett aktieägaravtal. På så sätt är alla trygga och ingen behöver gå och fundera på hur det ska delas om någon inte längre kan sitta vid rodret och föra skutan med aktier till rätt hamn.

Det är alltid en vansklig historia om man hamnar i en situation där man är flera som delar på vinst och tillgångar. Samtidigt är det så att alla även delar på de risker och förluster som trots allt kan förekomma i samma företag. Alla har sina upp- och nedgångar när det gäller aktier.

Aktieägaravtal gör det hela enklare för dig och dina samarbetspartners

Att skriva ett aktieägaravtal är med andra ord en mycket förnuftig handling. Det hjälper dig och alla andra att hålla koll på vilka rättigheter och skyldigheter du och dina medarbetare har inom aktiebolaget gentemot varandra. Då blir ni också klara över hur stor procent av företaget ni har rätt att styra över.

Det finns ett annat ord för aktieägaravtal och det är kompanjonskap. Att skriva ner allt i början när man är vänner är en god idé. Skulle det uppstå konflikter är det redan lite för sent för att det ska kunna skrivas utan att någon blir besviken.

Besök gärna https://www.aktieägaravtal.net för att hitta mer information om aktieägaravtal.

Publicerat den
Kategoriserat som Avtal

Misshandel – ett vanligt brott

Ser man till olika brottmål så är misshandel ett av de vanligaste. Årligen så anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Här ska man även vara medveten om att det finns ett stort mörkertal då många sker bakom lyckta dörrar inom det egna hemmet. Det senare brottet är för offret ofta svårt att anmäla då det handlar om sin egen partner. Därav mörkertalet och tyvärr så är det också så verkligheten ser ut. Misshandel inom hemmet och familjen är betydligt vanligare än vad många tror.

De flesta fall av en misshandel sker emellertid på allmän plats och påfallande ofta så är det män i åldern mellan 20-24 år som är både gärningsmän och offer. Ett vanligt scenario handlar om sena nätter, alkohol och nattklubbar: folk ryker ihop och slåss, skador uppkommer och en polisanmälan sker.

Även i samband med exempelvis idrottsevenemang kan olika typer av misshandel äga rum då grupperingar drabbar samman. Om polisen kommer till en sådan scen så är de också tvungna att anmäla detta – oavsett om de inblandade vill det eller inte.

Ett målsägarbiträde gör skillnad

Många frågar sig vad som gäller om man blir utsatt för en misshandel? Hur agerar man om man blivit slagen av en annan person och vill ta detta vidare? Det första steget är att man gör en polisanmälan och därefter så startar en förundersökning där bevis samlas in för att se om anmälan räcker för att väcka åtal.

Om så är fallet så kommer du att kallas för ett målsägarbiträde i en framtida rättegång och om gärningsmannen riskerar fängelse så kommer detta att innebära att du – vanligen – har rätt till ett målsägarbiträde som utses, och bekostas, av staten. Det finns dock möjligheter gällande detta och där du själv kan välja vilken person som ska föra din talan.

I många fall så är det ett direkt avgörande val för hur rätten gör sin bedömning i ärendet. Som inom alla andra juridiska områden och fält så är spetskunskaper viktiga. Du har, helt enkelt, en bättre chans att se en fällande dom om ditt målsägarbiträde är påläst och specialiserad på brottmål. Rådet är att du tar tillvara på den möjligheten och att du gör ett välgrundat val.

Hitta mer info kring misshandel på denna sida: https://www.misshandel.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

I behov av en advokat i Stockholm

Många går genom livet glatt ovetande om juridik och hur den kan påverka livet. Det är först då något inträffar som du behöver hjälp av advokat i Stockholm.

Det är inte vid ett enda tillfälle som man kan behöva den hjälp som en välutbildad och kvalificerad advokat kan ge. Tvärtom finns ett antal olika områden där man som vanlig människa och glad amatör har stor nytta av den juridiska kunskap advokaten kan bidra med. Såväl frågor i arbetslivet som privatlivet kan kräva juridisk kompetens.

En tråkig men vanlig anledning till att privatpersoner söker hjälp hos en advokatbyrå är familjerätt – alltså den del av juridiken som rör relationer. Ibland handlar det om omtanke om närstående, som vid upprättande av samboavtal eller testamenten. Ofta är det dock skarpt läge och separation som föranleder kontakten.

Advokat när det gäller frågor om egendom och relationer

En separation är sällan det tillfälle då alla inblandade mår som bäst. Att lagen följs och att allt går rätt till kan vara mycket viktigt för att den fortsatta men annorlunda relationen så småningom normaliseras. Egendom är viktig att dela på ett korrekt sätt. Frågor som gäller barn och vårdnad är långt viktigare.

En kompetent och erfaren advokat i Stockholm har kännedom inte bara om lagens bokstav utan också om praxis. För att vinna en tvist om exempelvis vårdnad behövs långt mer än bara vilja. Det krävs kunskaper och erfarenhet och engagemang för att främst barn ska få ett tryggt liv. En bra advokat är guld värd. Hitta mer info kring en advokat på denna sida: https://www.advokatistockholm.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arbetstillstånd krävs för icke EU-medborgare som vill arbeta i Sverige

Ett arbetstillstånd är ett måste för den som är medborgare i ett land utanför EU/EES och ändå vill börja arbeta i Sverige. Ta gärna hjälp med din ansökan.

Måste man ha tillstånd för att arbeta i Sverige? Ja, faktiskt. I alla fall om du inte är svensk medborgare. Alla svenska medborgare har självklart rätt att arbeta i Sverige. Detsamma gäller medborgare i länder som är med i EU/EES (samt Schweiz). Men är du medborgare i något annat land behöver du ansöka om arbetstillstånd innan du börjar arbeta i Sverige.

Beroende på i vilken form du tänkt arbeta, hur länge du tänkt vara i Sverige och varifrån du kommer finns det olika typer av arbetstillstånd att söka. Om du känner dig det minsta osäker på byråkrati och pappersarbete bör du anlita experthjälp för att formulera ansökan om arbetstillstånd. Att få avslag på ansökan, eller en begäran om komplettering, kan göra att processen blir onödigt lång.

Hur gör man när man söker arbetstillstånd?

Det finns särskilt specialiserade företag som kan hjälpa dig att ansöka om arbetstillstånd. Du kan också be om rådgivning hos till exempel Arbetsförmedlingen. Det viktiga är att du ser till att alla uppgifter stämmer överens med verkligheten. Du tjänar inget på att skarva eller hitta på i din ansökan.

Många företag erbjuder också tjänster för att förhandsgranska dina chanser att få ett arbetstillstånd. Det kan vara lämpligt för dig som inte är säker på om du är kvalificerad för ett arbetstillstånd, och kan bespara dig mycken vånda om det visar sig att du inte har en chans att arbeta i Sverige utifrån dina nuvarande förutsättningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – ta hjälp och få klarhet

Har du misstankar om att en granne hyr ut sin bostad svart och utan bostadsrättsföreningens godkännande? Misstänker du att en anställd på ditt företag stjäl saker eller att hen använder era lokaler – efter stängning – till någon ljusskygg verksamhet? Tror du att din partner har en affär med någon annan? Oavsett vilket så finns det professionell hjälp att ta för att bringa klarhet i frågorna. Det finns kanske inte fog för att ringa polisen, men däremot står en privatdetektiv i Stockholm redo att hjälpa dig.

En privatdetektiv, tänker många – finns det ens sådana idag? Många tänker sig den hårdkokta noir detektiven som löser brott i 50-talets USA och som tar sig an fall som polisen gått bet på. Det finns emellertid andra, mer moderna och betydligt mer realistiska, privatdetektiver i Stockholm att ta hjälp av.

Väljer du att exempelvis anlita en detektiv i Stockholm för att ta reda på om din partner är otrogen så handlar det om klassisk övervakning i form av exempelvis skuggning samt exempelvis övervakning av en fastighet där det finns misstanke om att eventuella träffar äger rum. Allt sker diskret och ingenting kan kopplas tillbaka till dig: du får svar på frågan om otrohet och kan sedan – beroende på hur svaret i fråga ser ut – fatta beslut om fortsättningen mellan dig och din partner.

Företag anlitar en privatdetektiv i Stockholm

Det finns idag exempel på där företag använder sig av den diskreta professionalism som en privatdetektiv i Stockholm bjuder. Inte sällan så handlar det om att bakgrundskontrollera anställda – eller blivande sådana. Man kanske anar att någo har ljugit i sin resummé eller att det finns misstankar om att någon läcker känsliga uppgifter vidare till konkurrenter. En privatdetektiv i Stockholm är expert på att hitta lösa trådar att nysta upp hela garnnystan med. Och, återigen: ingenting kan kopplas tillbaka till uppdragsgivaren. Det handlar om smakfull diskretion och effektivt jobb. Dessutom till riktigt bra priser.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Söka svenskt arbetstillstånd

För den som kommer från ett EU-land är det enkelt att börja jobba i Sverige. Arbetstillstånd är dock viktigt att ha om man kommer från ett land längre bort.

Agneta hade som vanligt lagt sin semester i september. Som restaurangägare och sommelier var det resor till olika vingårdar som var höjdpunkten på året. Så även detta år. Det var vanligt att hon återkom till tidigare resmål där hon kände vinleverantörer. Men i år skulle hon prova på en ny destination i Chile.

Första veckan blev hon serverad den bästa måltiden hon någonsin smakat. Inte på en restaurang utan hemma hos en chilenare. Manuel, som han hette, hade en son i Sverige och när hon skämtsamt frågade om han ville komma och jobba på hennes restaurang svarade han ja. Trots att det varit ett skämt kändes det rätt och hon lovade ordna arbetstillstånd.

Arbetstillstånd tack vare kulinarisk resa

Agneta tog genast kontakt med en advokat för att förhöra sig om hur processen gick till för svenskt arbetstillstånd. Först behövde hon sätta ut en annons i platsjournalen. Det trots att hon visste vem hon ville ha. Den skulle ligga minst tio dagar innan man kunde börja ansökan. Lönen skulle vara enligt svensk lag men Manuel skulle få mer då han var extraordinär.

Papper fylldes i och Agneta skickade med kopior av Manuels pass. Efter att ha betalat avgifterna var det bara att vänta. Så till sist kom beskedet. Ett glädjerus spred sig i bröstet. Han hade fått tillstånd för två år vilket var max. Överlycklig plockade hon fram mobilen för att ringa sin nya kock för att berätta nyheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad innebär en vårdnadstvist?

Har du någon som helst aning om vad en vårdnadstvist handlar om? Om du inte har det kan du läsa lite här så får du ett hum om vad som sker och varför.

En tvist uppstår om några personer inte kan komma överens. I detta fall när det gäller en vårdnadstvist handlar det om att två föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för deras gemensamma barn.

Det är inte helt ovanligt att en tvist om dessa saker uppstår i samband med att man skiljer sig eller separerar. För det mesta vill ju föräldrarna ha rätt att träffa sitt barn så ofta det går. Då delar de ju även på vårdnaden. I vissa fall kan den ena av föräldrarna anse att den andra parten inte är lämplig.

En vårdnadstvist kan inledas genom stämning

För att det ska uppstå en tvist om vårdnad av barn behöver den ena föräldern lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Den har då väckt talan som det heter. En tvist kan också väckas i samband med att det förekommer ett mål som handlar om äktenskapsskillnad.

I tingsrätten försöker man med alla medel att hjälpa de berörda föräldrarna att komma fram till en lösning där man tar största hänsyn till barnet och dess väl och ve. Det är vanligt att mammor vinner tvister i högre grad än pappor. Båda ska dock ha lika stor möjlighet att kunna få vårdnaden. I sista änden är det alltid barnets välmående man går på.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik